תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

תנאי שימוש

תנאי שימוש ופרטיות

השימוש באתר אינטרנט זה (WWW.KANAT.CO.IL), של חברת  קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ (להלן: "החברה"), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן ועצם השימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלתם והתחייבות לנהוג לפיהם. לפיכך, במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

 1. קניין רוחני

  • המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
   "מידע" – כל חומר ו/או מידע המוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה נתונים כספיים ו/או ביטוחיים, בספרות, במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנזכרים מעלה.
  • האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, לבצע, להציג, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
  • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם, נכון לרגע זה.
 2. הגבלת אחריות

  • החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
  • ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
  • אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר, למעט מקום בו צוין במפורש כי בהצעת ביטוח עסקינן. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, החברה ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
  • תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחראית לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר)שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.
  • באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
  • נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.
  • עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • כל שימוש בתוכן האתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או שירותים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. החברה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.
  • המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
  • המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
  • בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל ו/או המופיע במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
  • האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או אי השימוש בו.
  • אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 3. אבטחת מידע

  • החברה משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת החברה באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, והחברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.
  • כל העברת מידע בדבר פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית על ידי החברה, כאמור, באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה בהם כל שימוש פרט לשימוש שלשמו נמסרו. על אף האמור לעיל, במקרים אשר אינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש שאינו מורשה ושלא כדין.
 4. רישום לאתר

  • במידה ותחליט להירשם לאתר שם המשתמש והסיסמה יהיו לצורך שימושך האישי בלבד ואינך רשאי להעבירם לאף גורם אחר ללא הרשאתה המפורשת של החברה. כמו כן, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה, לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי שלך, וכן מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בהם על ידי גורם בלתי מורשה.
  • עצם כניסתך לאזור האישי מהווה הסכמתך לכך שכל הפרטים יוצגו בפני כל המשתמשים כפי שרשומים במערכות קנט ומתעדכנים מעת לעת (לפי מספרי טלפון מורשים) והם יהיו רשאים לעדכן הגדרות ולצפות בכל הביטוחים והתביעות הרשומים בקנט
 5. השימוש באתר והעלאת מידע

  • הינך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר, שהינם קבלת מידע לצורך רכישה של שירותים ו/או מוצרים בלבד. כל שימוש באתר על ידך אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה יש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הינו אסור בהחלט ומהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות החברה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא בתנאי שימוש אלה.
  • המידע מוצג לשימושך האישי בלבד, וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין אלה של קנט, ולרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לעביר, להציג, לפרסם, לשדר, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור במידע, לבצע קצירת מידע ולעשות במידע המופיע באתר כל שימוש מסחרי שהוא. וכן חל איסור לשלוף מידע מהאתר באמצעות זחלן (crawler) או טכנולוגיה דומה.
  • הינך מתחייב שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:
   1. העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
   2. העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר;
   3. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
   4. הכוללים מידע כוזב או מטעה;
   5. שהינם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית;
   6. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
   7. הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;
   8. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
  • מובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה.
  • בהעלותך מידע כלשהו לאתר לרבות מידע אישי ו/או מסמכים ו/או הודעות (להלן בסעיף זה: "התקשורת"), הינך מעניק בזאת לחברה אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה ולמדיניות שמירת הפרטיות והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות החברה בביצוע חובותיה הנובעות מתנאים אלה.
  • הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות, עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר בניגוד לתנאי השימוש.
 6. מסירת מידע אישי

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מאשר כי כל מידע אשר ייאסף אודותיו ו/או יימסר על-ידו נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על-ידו מהווה הסכמה מצידו עבור החברה ו/או מי מטעמה לעשות שימוש במידע כאמור בהתאם ובכפוף להוראות הדין. מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור פרסומי, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים, לרבות באמצעות משלוח הודעת WhatsApp, אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה ושירותים נלווים לפעילותה. מובהר כי המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או באמצעות מענה באותה הדרך בה נשלח הדיוור עם המילה "הסר"".
  • לקבלת מידע נוסף בעניין איסוף המידע והשימושים בו, ניתן לעיין במדיניות הפרטיות כאן.
 7. הגבלת/חסימת גישה

  • החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או בחלקם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתמש בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש.
   2. המשתמש מסר בעת הרישום לאתר ו/או בעת השימוש באתר ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.
   3. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר.
 1. כשירות המשתמש באתר

  • העסקאות המוצעות באתר זה אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו כשיר ו/או אזרח ישראלי.
  • המשתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה
  • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 2. כללי

  • תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
  • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  • כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.
  • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כאמור לעיל, עצם השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצידך לתנאי שימוש אלה ולכל שינוי שיבוצע בהם על ידי החברה וכן יחולו על כל שימוש באתר שיעשה על ידך, לרבות מסירת מידע ורכישה.
  • על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מקניית מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר, ותנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי.
  • אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הינו בלשון זכר. כמו כן, לעיתים הינו בלשון יחיד ולעיתים בלשון רבים, אך הוא מתייחס גם לנקבה, גם לרבים וגם ליחיד, בהתאמה.

מדיניות שמירת הפרטיות

 1. כללי

  • קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ (להלן "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר שכתובתו https://www.kanat.co.il (להלן "האתר") ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
  • משמעותם של כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות תהא זהה לזו המופיעה בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
  • המידע המובא להלן מיועד לסייע לך, המבקר והמשתמש באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה והגנת הפרטיות של המידע האישי בקבוצה מתוך הכרה כי הגנת הפרטיות במאגרי המידע ואבטחת סודיות המידע מהווים גורם חשוב בקשר שבין החברה לבינך:
 2. איסוף מידע והשימוש בו

  • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר להחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".
  • החברה אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שלושה סוגי מידע הנאגרים על ידי החברה;
   1. מידע כללי על המבקרים באתר;
   2. מידע המכיל פרטים אישיים הנמסרים בהסכמת המבקרים באתר;
   3. מידע אודות משתמשים רשומים בנוגע לאופן השימוש באתר.
 1. מידע כללי על המבקרים באתר

  • האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, מהיכן הגיע לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר, הסכמה לשימוש במידע לצורכי החברה, שיפור חווית הגלישה, בדיקות פנימיות וכדומה. המידע הכללי נאסף על בסיס מצטבר ולא מזוהה אישית, דהיינו, לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך. המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של החברה לצורך שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.
  • האתר אף עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקוקיס, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול הקוקיס עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 2. מסירת מידע לצד שלישי

החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 • בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו;
 • במסגרת שיתופי פעולה עם חברות עמן לחברה יש שיתוף פעולה עסקי;
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
 • בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע;
 • בשל כל מחלוקת ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה ו/או משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 1. מידע אישי

  • החברה אוספת מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, אך ורק כאשר:
   1. המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור לחברה; או
   2. החברה עורכת סקר מקוון על בסיס הסכמות הנשאלים.
  • החברה נעזרת במידע האישי הנאסף על ידה על מנת לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר.
  • המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין ולהוראות סעיף 12 לעיל במדיניות פרטיות זו. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע כל גישה בלתי מורשית למידע שלך.
  • בכפוף להסכמתך, החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת שתקבל מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי החברה ו/או מצד ג' כלשהו עימו תשתף החברה פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.
 2. מידע על משתמשים רשומים אודות השימוש באתר

בכפוף להסכמה, החברה אוספת מידע המכיל פרטים בנוגע לאופן השימוש באתר (כגון מספר הכניסות של המבקר לכל עמוד באתר, משך זמן הביקור באותו עמוד וכדומה) של משתמשים אשר נרשמו לקבלת שירות דרך האתר, וזאת בכדי לעמוד על תחומי העניין של המשתמשים הרשומים באתר. החברה תשתמש במידע זה על מנת ליידע את המשתמשים הרשומים במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותם ואת בני משפחתם. זכותך לפנות או לבקש לראות את המידע שנאסף אודותיך ובמידת הצורך לבקש עדכון או תיקון.

 1. אבטחת מידע וסודיות

  • החברה עושה את כל שביכולתה ומעבר לכך כדי להגן על סודיות המידע והנתונים שנמסרו על-ידי המשתמשים באתר, תוך נקיטת אמצעי זהירות ושימוש בשיטות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם אין ביכולתה למנוע זאת באופן מוחלט.
  • אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך ההתקשרות. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות.
  • התקשרות הלקוח לאתר החברה מתבצעת באופן מוצפן ומאובטח, על בסיס דרישות מחמירות.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את אמצעי אבטחת המידע השונים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.
 2. אמצעי זהירות כנגד הונאות באינטרנט

כגוף פיננסי, מהווה החברה יעד לניסיונות הונאה על ידי גורמים שונים בעולם. לפיכך, נוקטת החברה באמצעי אבטחת מידע כמוזכר לעיל. יחד עם זאת, אנו ממליצים לגלוש בעולם האינטרנט באופן בטוח. אמצעים והמלצות אשר יסייעו בידך לגלוש באופן בטוח באתר החברה תוכל למצוא בנושא אבטחת מידע באתר.

 1. כללי

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של שמירת והגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.

מדיניות זו באה להוסיף על תנאי השימוש באתר ולא לגרוע מהם בכל דרך שהיא. לידיעתך במערכות החברה קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.