תפריט עליון אזור תוכן תוכן חלק תחתון

מדיניות ותקנון האתר

תקנון לתחרות צילומים בנושא הגלריה החקלאית של קנט  

הגדרות:

"התחרות" תחרות צילומים שצילמו אזרחי ותושבי ישראל בדגש על חקלאים המשתתפים בתחרות בנושא צילומי חקלאות בטבע ובנוף הישראלי בדגש על החקלאים שבחקלאות.
בהתאם ובכפוף לכללים ולקריטריונים המפורטים בתקנון זה, אותה עורכת קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ ("קנט").

"צוות מקצועי" מר שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט ; גברת תמי שקורי, סמנכ"לית שיווק וביטוח; מר גידי כלימיאן משרד פרסום "מאש"; מר רועי שטינמץ משרד יח"צ רובינס שטינמץ, בהתאם לצורך, יתווספו לצוות חברים נוספים.

"עורך התחרות" קנט- קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ.

"משתתפים בתחרות" חקלאים, אזרחי ותושבי ישראל, לרבות כל אדם שיש לו קשר מקצועי לחקלאות, שאינם עובדי קנט או עובדי "מאש" או "רובינס שטינמץ", עוזר לעורך התחרות, חלק מהצוות המקצועי, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, ששלחו תצלומים שצילמו לתחרות.

"בני משפחה" לרבות בני/בנות זוג, הורים, אחים/יות, הורי הורים, דודים/ות, בני דודים/ות, ילדים/ות, נכדים/ות.

"אתר אינטרנט" של קנט שכתובתו: https://www.kanat.co.il/.

"עמוד פייסבוק"של קנט שכתובתו: http://www.facebook.com/kanatpage

 1. פרשנות:

  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות בעיתונות ו/או באמצעי שידור אלקטרוניים, ובכלל זאת באתר האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. תקופת התחרות:

  • התחרות תחל ב15.3.2024 ותסתיים ב09.06.2024.
 3. פרסום התחרות:

  • החל מחודש פברואר או בסמוך לו תפרסם קנט את דבר קיום התחרות, מועד תחילתה וכלליה, בעיתונות המקצועית החקלאית ו/או במדיה הדיגיטלית.
  • בנוסף, תפרסם קנט את התחרות באתר האינטרנט, בעמוד הפייסבוק של קנט ובמקומות נוספים בהתאם לצורך.
 4. תחרות התצלומים:

  • התחרות מיועדת לאזרחי ותושבי ישראל, בדגש על חקלאים, לרבות כל אדם, כאמור בסעיף ההגדרות לעיל, שיש לו קשר מקצועי לחקלאות ובלבד שאינם עובדי קנט או עובדי "מאש" או "רובינס שטינמץ", חלק מהצוות המקצועי, מנהלים, שותפים, עובדים ובני משפחתם, ששלחו תצלומים שלהם לתחרות.
  • הצוות המקצועי רשאי לפסול משתתף אם אינו עומד בקריטריונים או בכללים המפורטים בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • כל משתתף בתחרות, כהגדרתו לעיל, יכול להעלות תצלום אחד לאתר התחרות וזאת לאחר שאישר את תקנון התחרות באתר התחרות. יובהר, כי אישור התקנון מהווה תנאי מקדים להשתתפות בתחרות. התצלום אשר צולם על ידו יהיה בפורמט JPG ממצלמה דיגיטאלית באיכות גבוהה (300 DPI) בצירוף תיאור קצר של התצלום או הרקע לו (עד 10 מילים), כולל פרטים ליצירת קשר (טלפון/מייל) .
  • כל משתתף רשאי לשלוח תצלום אחד בלבד לתחרות. ככל שישלח משתתף יותר מתמונה אחת, תהא קנט רשאית על דעת עצמה לבחור מבין התמונות ששלח ולמשתתף לא תהא כל טענה בעניין זה. על מנת להשתתף בתחרות את התצלומים יש להעלות לאתר התחרות עד ליום 30.04.2024 https://gallery.kanat.co.il/gallery-16/ /
  • הצילום יעלה לאתר התחרות לאחר אישור קנט.
  • קנט תהא רשאית להאריך את התאריך הזה בכפוף לפרסום דבר הארכה באתר האינטרנט.
  • התצלומים צריכים להיות בנושא חקלאות בטבע ובנוף הישראלי בדגש על החקלאים שמאחורי החקלאות והמתנדבים בחקלאות ותצלומים שצולמו בפועל על ידי המשתתף עצמו בלבד, ומשכך כל זכויות הבעלות והקניין של התצלום הנן של המשתתף ושלו בלבד. במידה ובצילום מצולמים בני אינוש, חובה על הצלם לקבל את הסכמתם לשימוש בצילום ככול העולה בתקנון זה. למען הסר ספק קנט לא תישא באחריות לקבלת אישור המצולמים לשימוש בצילום. יובהר כי בכל מקרה בו יופיע בצילום קטין, על הצלם ששלח את התמונה לתחרות לקבל את אישור הוריו להשתתפות התמונה בתחרות הגלריה החקלאית ולשימוש בצילום כאמור בתקנון זה.
  • הצוות המקצועי ייבחר מתוך כלל התצלומים שישלחו לתחרות, את 20 התצלומים המקוריים, המיוחדים והיפים ביותר, על פי שיקול דעתו הבלעדי ("התצלומים הנבחרים").
  • 20 התצלומים הנבחרים יפורסמו באתר התחרות.
  • החל מיום פרסום 20 התצלומים הנבחרים באתר התחרות, תיערך הצבעה לבחירת התצלומים הראויים לזכייה.
  • ניתן יהיה להצביע באתר התחרות עבור תמונה אחת מעשרים התמונות שעלו לגמר, באמצעות כפתור ה ('אהבתי') באתר התחרות, המסמל את בחירת התמונה כתמונה מועדפת.
  • היה ונתגלה שימוש בהצבעה באמצעות מחולל לייקים, הצבעה זו תהיה פסולה ותגרור פסילה של התמונה והמשתתף מהתחרות.
  • הצוות המקצועי יערוך את השקלול וידרג את שלושת המקומות הראשונים, מתוך 20 התצלומים הנבחרים באמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות הצוות המקצועי.
  • ההצבעה לשם בחירת התצלום הזוכה תסתיים ב- 3.6.2023. קנט תהא רשאית לשנות תאריך הזה בכפוף לפרסום השינוי באתר האינטרנט.
 5. בחירת התצלומים הזוכים תעשה על פי נוסחה משוקללת:
  • 20% מקולות המצביעים באתר התחרות.
  • 80% מקולות צוות השיפוט המקצועי.
 6. ההכרזה על התצלומים הזוכים תתפרסם באתר האינטרנט של קנט ,באתר התחרות, בפייסבוק ואינסטגרם של קנט, לאחר סיום שלב שקלול התוצאות. בפרסום יפורטו שמות הזוכים והפרס בו זכו. בנוסף, קנט תיצור קשר עם הזוכים ותיידע אותם בדבר הזכייה.
 7. פרסים

  • שלושת המקומות הראשונים יזכו בפרסים יקרי ערך מתנת קנט. בנוסף, תוענק פרס "אהבת הקהל" לתמונה אשר תקבל את מרבית ההצבעות מצד קהל המצביעים.
  • בכל אחד מהקטגוריות בתחרות, יבחר זוכה אחד בלבד מתוך המשתתפים, כלומר פרס אחד לכל זוכה.
  • הפרסים הינם מתנת קנט.
  • קנט רשאית לעשות כל שימוש בתצלומים, כאמור בסעיף ‎4 להלן, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפקת לוח שנה, תליית התצלומים במשרדי קנט ומסחורם (merchandizing).
  • הזוכים בתחרות יוכלו לאסוף את הפרסים במשרדי קנט תוך 14 ימים ממועד ההכרזה על זכייתם.
  • קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה על אישור קבלת הפרס וצילום ת.ז.
  • הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה.
  • הצוות המקצועי שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו הבלעדית, לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס, בין היתר, באחד מן המקרים הבאים:

א. התחרות, נשוא הזכייה, לא יצאה אל הפועל, מכל סיבה שהיא.

ב. סירוב הזוכה למסירת פרטים אישיים.

ג. סירוב הזוכה לחתום על התקנון.

ד. אי עמידת הזוכה באחד מתנאי תקנון זה.

ה. הגיעה לידיעת הצוות המקצועי טענה מצד ג' בדבר הפרת זכויותיו בתצלום ו/או טענה לבעלות ו/או לבעלות משותפת עם הזוכה לכאורה.

האחריות על טיב ואיכות הפרס, וכל אחריות שביחסי ספק-צרכן, מוטלת על החברה ממנה רוכשת קנט את הפרס, ועליה בלבד. קנט ו/או הצוות המקצועי לא יהיו אחראים לכל פגם ו/או
אי התאמה הקשורים לפרס, הן במועד מסירת הפרס והן לאחריו. ארעה תקלה ו/או קלקול ו/או אי התאמה באחד מהפרסים שהוענקו למי מהזוכים, לא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה כלשהי כלפי קנט או הצוות המקצועי או כל גורם אחר הקשור בתחרות במישרין או בעקיפין.

קנט ו/או הצוות המקצועי שומרים לעצמם את הזכות לשנות את הפרס, קודם הכרזת הזוכה, מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, ובלבד שהשינוי אושר על ידי הצוות המקצועי.

 1. פרסום התצלומים בפני ועדת השיפוט והצבעה

  • עד ה –3.06.2024, בסיום שלב ההצבעה באתר התחרות, תתכנס ועדת השיפוט המקצועית שתצביע על שלושת המקומות הראשונים מתוך 20 התצלומים הנבחרים. קנט תהא רשאית לשנות תאריך הזה, בכפוף לפרסום השינוי באתר האינטרנט.
  • 3 המקומות הראשונים יבחרו בשקלול הקולות של הועדה המקצועית וההצבעות באתר כמפורט בתקנון זה.
  • הפרסים יוענקו לזוכים לאחר ההכרזה שתתקיים ב- 09.06.2024. קנט תהא רשאית לשנות תאריך הזה, בכפוף לפרסום השינוי באתר האינטרנט.
 2. כללי

  • משתתף/ת בתחרות ("משתתף") יהיה כפוף ומחויב להוראות תקנון זה.
  • חתימת המשתתף/ת על האישור בעת העלאת התמונה באתר התחרות, מהווה אישור והסכמה לכל האמור בתקנון זה ותנאי מקדמי להשתתפות בתחרות.
  • אין קנט ו/או הצוות המקצועי מחויבים בקיום תחרויות נוספות.
  • קנט רשאית לעשות כל שימוש בתצלומים, אשר ישתתפו בתחרות, לרבות מסחור ו/או פרסום, בכל מדיה אפשרית. עם משלוח התצלום לתחרות מוותר המשתתף בתחרות על זכויותיו הקנייניות הבלעדיות בתצלום. המשתתף בתחרות ממחה זכויות אלו לקנט ו/או לצוות המקצועי, לרבות זכויות שימוש, פרסום, העברה וכיוצא באלה וקנט רשאית לעשות בתצלום
   כל שימוש שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   יובהר, כי אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותו של המשתתף בתחרות לעשות שימושים נוספים בתצלום ששלח.
  • ארעה תקלה מסוג כלשהו במערכת של קנט אשר גרמה לטעות או חיבלה בצורה כלשהי בקיום ההליך התקין של התחרות – לא יהווה הדבר עילה לתביעה ו/או טענה כלשהי כלפי קנט ו/או הצוות המקצועי ו/או כל גורם אחר הקשור בתחרות במישרין ו/או בעקיפין.
  • ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום או בשווה כסף.
  • לקנט ו/או לצוות המקצועי שמורה הזכות להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי התחרות, לרבות שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
  • קנט ו/או הצוות המקצועי יהיו רשאים לפרסם פרטים מזהים של מי מהמשתתפים בתחרות, הפרס בו זכה/זכתה, כל זאת בכל דרך ואופן בו יבחרו.
  • הצוות המקצועי יהיה הפוסק הבלעדי בכל עניין הנוגע לתחרות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכם ו/או בקשר אליהם, בכל מחלוקת בין המשתתפים בתחרות ו/או כל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי אם ייווצר במהלך התחרות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לא. פסיקתו של הצוות המקצועי תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 • מובהר בזאת, כי קנט ו/או הצוות המקצועי ו/או מי מטעמם, אינם אחראים כלפי המשתתף/ת לכל נזק שייגרם, להם ו/או לאחר, עקב השתתפותם בתחרות ו/או מימוש הפרס ו/או במהלך מימוש הפרס, והאחריות כולה מוטלת על המשתתף שבחר, לפי החלטתו ושיקול דעתו, להשתתף בתחרות ו/או לממש את הפרס.
 • ניתן לקבל עותק מתקנון התחרות במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין 74 בתל-אביב, בשעות העבודה המקובלות, או באתר האינטרנט של קנט בכתובת https://www.kanat.co.il/ או באתר התחרות.